Соработници

Доколку сте заинтересирани да го подржите Фестивалот, контактирајтене преку официјалната e-mail адреса на Филозофскиот Филмски Фестивал: contact@philosophicalfilmfestival.mk.